Радыяцыйная бяспека (10-11 класс)

Увеличить: нажмите на миниатюру

Автор: Люцко А. М.

Радыяцыйная бяспека: Вучэб. дапам. для   10— 11-х кл. сярэд. шк. / Пер. з рус. М. Г. Вінаградавай.— Мн.: Нар. асвета, 1994.— 94 с.

ПРАДMOBA

Навакольны свет, з якім мы пазнаёмшся, вывучаючы фізіку, ахопвае пганцю дыяпазон аб’ектаў ад вялікай колькасці галактык да элементарных часціц. Нам ужо вядома, што элементарныя часціцы далека не такія элементарныя, яны маюць складаную структуру. Вялікую цікавасць уяўляюць фундаментальныя даследаванні, якія вядуцца вучонымі ў гэтай галіне мірасвету. Яны дазволяць пашырыць рами пазнанага ўчастка бясконцасці.

Хаця фронт навуковых даследаванняў пайшоў уперад, у яго тыле для практычнага выкарыстання ў паўсядзённай чалавечай дзейнасці пакінута ўзаранае поле — ужо вывучаныя ўласцівасці атамаў i атамных ядзер. Сучасны адукаваны чалавек не можа не мець хаця б агульнага ўяўлення аб пганцкай энергіі, якая вызваляецца ў ланцуговай рэакцыі дзялення, аб прымяненш ізатопаў i мечаных імі злучэнняў ў самых разнастайных галінах навукі, тэхнікі, медыцыны, геафізію i біялогіі, ролі радыеактыўнасці ў эвалюцьи планетнага рэчыва i жыцці на Зямлі.

Аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі значна змяншыла радыеэкалагічнае становішча ў Еуропе, асабліва ў Белаpyci. Цяпер, калі радыяцыя ўвайшла ў наш дом, павярхоўнага знаёмства з карыснымі прымяненнямі ядзерных выпраменьванняў недастаткова. Трэба не толью глыбей ведаць ix уласцівасці, але i біялапчную небяспеку, спосабы выяўлення, дазіметрычныя адзінкі, правілы аховы i радыяцыйнай гігіены.

Аб yciм гэтым i пойдзе гаворка ў нашым дапаможніку, які завяршае курс радыяцыйнай бяспекі.

Скачать в формате pdf (6,16 Мб)

Радыяцыйная бяспека (5-9 класс)

Увеличить: нажмите на миниатюру

Авторы: A.M. Люцко А. В. Качарская, вучэбны дапаможшк для 5—9 класау базавай школы

МІНСК «НАРОДНАЯ АСВЕТА»,  1994

Раздзелы «Карысныя атамы», «Радыяцыя вакол нас», «Дзеянне радыяцыі на навакольнае асяроддзе» напісаны А. М. Люцко, раздзел «Радыеактыўнасць» — А. М. Люцко i Л. В. Качарскай.

Пераклад з рускай мовы М.  Г.  Вінаградавай

КАРЫСНЫЯ АТАМЫ

3 таго, аб чым мы даведаліся ў малодшых класах, як быццам можна зрабіць вывад, што ад радыеактыунасці, акрамя шкоды, шчога не дачакаешся. Вядома, дрэнна, калі радыенукліды валяюцца дзе папала ды яшчэ трапляюць у прадукты харчавання, як гэта здараецца пры буйных радыяцыиных аварыях, падобных на Чарнобыльскую. Тут ужо сапраўды трэба біць трывогу i прымаць усе меры супраць небяспекі радыеактыўных выпраменьванняў.

Аднак калі радыеактыўнасць знаходзіцца пад кантролем чалавека, яна можа прынесці вельмі вялікую карысць, напрыклад у медыцыне, археалогіі, пры пошуках карысных выкапняу i нават у касманаўтыцы. Вось чаму гэты раздзел кнiri (аб тым, як удалося паставіць радыенукіды на службу людзям) называецца «Карысныя атамы».

Карысныя якасці радыеактыунасці вучоныя сталі шукаць, як толью яна была адкрыта. Аказалася, што з радыеактыуных ядзер можна атрымліваць энергію, а выпраменьваемыя імі альфа-, бэта- i гама-прамяні выкарыстоўваюць для прасвечвання прадметаў (каб даведацца, як яны устроены ўнутры), апраменьвання (напрыклад, каб знішчыць шкодных м1кробаў або ракавыя пухліны) або проста для таго, каб знаходіць гэтыя ядры сярод мноства іншых…

Скачать в формате pdf (2,09 Мб)

Чернобыль: шанс выжить

Увеличить: нажмите на миниатюру

Авторы: А.М. Люцко, И.В. Ролевич, В.И. Тернов

Минск, Полымя, 1996

Рецензент: В. Б. Нестеренко, член-корреспондент АН РБ, профессор, доктор технических наук Люцко А. М. и др.

Чернобыльская катастрофа… С ней придется считаться и теперешнему, и будущему поколениям. Поэтому радиационная культура должна стать неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. Достичь этого можно только тогда, когда люди усвоят навыки проживания в загрязненной зоне, правила питания, поведения. Об этом и повествует данная книга.

Рассчитана на массового читателя.

От авторов

Родная земля. Нет ничего ее дороже, потому что каждый ее клочок обильно полит потом хлебопашцев, кровью защитников. И вот эта кормилица становится опасной для самой жизни. И люди надолго, на столетия, оставляют ее. Имя этой трагедии, затронувшей миллионы судеб, — Чернобыль. Читать далее »

Беспокойный, Сашка, отдохни!

Увеличить: нажмите на миниатюру

«Часто видится, как погиб Саша. В прекрасной солнечной и благословенной земле, с прекрасными и сильными друзьями, на пути к прекрасной вершине он вдруг и навсегда понял: «Я страшно устал. Я всё уже сделал и показал — стремиться больше не к чему. Все остальное — не более чем ненужное и навязчивое повторение. Более чудесного мгновения уже может не представиться'» Это — как внезапная вспышка: сердце замирает от моментального прозрения и душа устремляется в царство Свободы и Абсолюта». Эту версию гибели ректора Института радиационной безопасности имени Сахарова Александра Люцко высказал его друг Алексей Кулаичев через месяц после того, как Александр Михайлович не дошел нескольких десятков метров до вершины Валета — горного массива Сьерра-Невада В Испании.

Мгновенно остановилось сердце. И мне кажется, не от неожиданного осознания того, что всё уже сделано. Ведь и через год после его смерти жена — Валерия Мамонтова — всё еще пристраивает по друзьям-соратникам начатые им труды. Пятнадцать лет назад он написал, но так и не подготовил к печати (решив, что есть дела и поважнее) книгу о морских научных экспедициях в тропические районы Индийского и Тихого океанов. «По

Читать далее »

…Спасибо, что ты был

4 сентября 1997г. безвременно ушел из жизни профессор Александр Михайлович Люцко — ректор Международного института по радиоэкологии имени Андрея Сахарова.

А.М. Люцко родился 23 января 1941 г. в деревне Чижевичи Солигорского района Минской области, закончил физический факультет Белгосуниверситета. Долгое время работал на кафедре ядерной физики БГУ, где внес весомый вклад в становление и развитие ядерной физики в республике, защитил кандидатскую диссертацию. Дальнейшая его научная и трудовая деятельность проходила в Институте онкологии Минздрава Беларуси и Тихоокеанском институте биоорганической химии.

Он глубоко понимал негативные последствия Чернобыльской катастрофы, а также то, как необходимы в республике специалисты, способные оказывать помощь и решать проблемы по выходу из кризиса. Так появилась идея о создании в Беларуси высшего учебного заведения по подготовке специалистов в области радиобиологии, экологической медицины и радиоэкологии.

В 1992г., благодаря инициативе А.М. Люцко, его энергии и вере в задуманное, был открыт Международный институт по радиоэкологии имени Андрея Сахарова, где он стал ректором. Преданность делу, стремление достичь высокопоставленные цели в сложных условиях современной Беларуси достойны восхищения.

Читать далее »

Атом и мораль

Журнал «Полымя», № 1 (741), студзень 1991

Выдатныя навуковыя дасягнені не раз ставілі чалавецтва перад маральным выбарам (успомнім хоць бы бурныя спрэчкі пра генную іжынерыю). Аднак ёсць дзве дакладныя даты, калі адказнасць навук перад грамадствам дасягнула найболыпай вастрыні  — выпрабаванне атамнай бомбы у 1945 годзе і чарнобыльская катастрофа 1986-га.

Атамны апакаліпсіс; японскіх гарадоу ашаламіў планету. Не менш былі узрушаны і самі вынаходнікі. Лёс «бацькоў атамнай зброі» — амерыканца Юліуса Роберта Оппенгеймера і і савецкага фізіка А. Д. Сахарава характерны і падобны.

Той чалавечы жах, які зведау Опенгеймер у пустыні Аламагорда, назіраючы асляпляльны грыб, усведамленне віны і страшэннай адказнасці перавярнулі яго светапогляд. Ці трумэнауская праверка на «лаяльнасць», ні нават публічны суд не прымусілі Опенгеймера вярнуцца да законапаслухмяных грамадзян Амерыкі. Адхілены ад атамных праектаў, усе астатняе жыццё ён прысвяціў барацьбе з тым, што стварыу сваім розумам. Читать далее »

Теория ненормальности

Александр ЛЮЦКО, Международный институт по радиоэкологии им. А. Сахарова, Минск, Беларусь, 29.9.95.

Введение

На Земле живет уже больше пяти миллиардов людей и рождаются все новые. Подчиняясь природному инстинкту стадности, устремляются они в большие города с тем большей настойчивостью, чем крупнее город, образуя гигантские человеческие конгломераты. Самое удивительное в этом устойчивом процессе к людскому единению — обратно пропорциональное чувство одиночества. Затерявшись в тесноте, человек подобен аэрозольной частице, подхваченной ветром. Похоже на броуновское движение в капле жидкости — бесцельное, некоординированное, когда один не чувствует тепла, биения сердца другого. Вроде и близко другие человеческие частицы, но как выбрать для себя единственную, нужную? Мне кажется, что трудность выбора через пропасти разделяющего пространства и есть настоящая причина непонимания, раздоров, ревности, непризнанных амбиций, Читать далее »

Мосты через провалы (Dridging the gaps или Теория Хулиганизма)

Александр ЛЮЦКО, Международный институт по радиоэкологии им. А. Сахарова, Минск, Беларусь, 1.8.95.

К читателю

В обозримой истории диалектика, похоже, никогда так не скалила зубы населению. Аппетитный кусок южно-курортной Европы вдруг приобрел такие причудливые и непримиримые границы, что в них разбираются только политические обозреватели. Еще быстрей делится Советский Союз, в котором уже сейчас президентов хватает на все остальные страны, а попробовать себя в должности готовятся новые…

С другой стороны, в соседстве с воюющими восточно-европейскими племенами и разваливающимся Советским на глазах Читать далее »

Чернобыльское десятилетие

Александр ЛЮЦКО, Соросовский доцент, ректор Международного института по радиоэкологии им. А.Сахарова

Наступает десятая годовщина Чернобыля, отмечаться которая будет с необычным размахом. Намечены крупнейшие международные конференции в Цюрихе, Вене и Минске, региональные — во многих европейских странах. Уже образована специальная государственная комиссия, обсуждающая соответствующие мероприятия. Плохо пока с перечнем мероприятий. В голову приходят не очень свежие идеи о выдаче медалей и грамот, шествиях и митингах. Не удивительно, что их авторы сбиваются на «празднование годовщины», тут же поправляя себя: «Отмечаем печальную дату». Одно понятно: все без исключения средства Читать далее »

Полинезийский рейс: Четыре дня в Японском море

От автора

Все здесь правда. Может быть, слишком много сюжетов? Да, они теснятся, мешают друг другу. Я это понимаю. Но так было. Оглянитесь на свою жизнь — разве она не такая же запутанная цепь сюжетов, сквозь которую проламывает себе дорогу судьба? Случаются боковые улочки, неожиданные повороты и даже тупики, но без них не узнать магистраль!

Куда-то уходят друзья — одни вверх, другие вниз, третьи… Это грустно. Редко-редко кто-нибудь из нас спохватывается, напишет или придет, чтобы вспомнить особенно дорогое, оставившее след. Но магистрали разойтись, надо возвращаться на свою дорогу, потому что так предопределено. Они себя узнают, хотя все имена изменены. Я не имею права влиять на чью-либо жизнь, а оставь я настоящие имена, и эта невольно скажется. В физике есть борцовский принцип дополнительности:

вмешательство инструмента неизбежно изменяет изучаемую материю! Пусть все останется в неприкосновенности.

Я не изменил только святые фамилии тех, кого не стало. Говорят, существует критический возраст поэтов. Почему-то лучшие — а они всегда поэты — уходят безвременно, несправедливо рано. Наверное, не выдерживает за все болеющее сердце…

Четыре дня в Японском море

Обстоятельства заставляют совершать удивительные маневры. В час ночи прошли Босфор Восточный и взяли… на норд-ост-норд, А все из-за токаря, застрявшего после отпуска в сервисных безднах Аэрофлота.  Без токаря в рейс — рискованно. Замену обещали в Читать далее »

Страница 4 из 9« Первая...23456...Последняя »